Download algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden MTB in Style

 

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
1. MTB in Style: de rechtspersoon die producten en/of diensten aan consumenten aanbiedt.
2. Koper: de (potentiële) koper van producten en/of diensten van MTB in Style.

 

Gebruik van de Website:

1. Deze site wordt u ter beschikking gesteld door MTB in Style. Op deze site wordt u als Internetgebruiker informatie aangeboden over de producten en diensten van MTB in Style. Ook wordt u de mogelijkheid geboden deze producten en diensten online te bestellen en hierover informatie op te vragen.

Alle rechten voor het gebruik van deze site worden door MTB in Style voorbehouden. Deze website mag zonder voorafgaande toestemming van de verantwoordelijke medewerker van MTB in Style niet worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. Bij twijfel kunt u zich per e-mail wenden tot info@MTBinStyle.nl.  

2. Deze site bevat elementen waarop intellectuele eigendomsrechten van MTB in Style en van derden rusten. Te denken is aan tekeningen, foto's, teksten en de grafische vormgeving van internetpagina's. Mede om haar belangen en die van derden hierbij te beschermen gelden de volgende gebruiksbeperkingen bij het gebruik van deze site.

·         Het is niet toegestaan onderdelen van www.MTBinStyle.nl elektronisch of anderszins te kopiëren, behalve voor zover noodzakelijk om deze site op een efficiënte manier via het internet te raadplegen en gebruik te maken van de daarop aangeboden diensten.

·         Het is in principe toegestaan hyperlinks aan te brengen naar www.MTBinStyle.nl, mits naar de homepage wordt gelinkt. MTB in Style behoudt zich derhalve uitdrukkelijk het recht voor zich te verzetten tegen zogenaamde 'deeplinks' direct naar bepaalde onderdelen van deze site.

·         Het is niet toegestaan een hyperlink naar www.MTBinStyle.nl zo in te richten dat een internetgebruiker deze site in een frame te zien krijgt van een andere internetpagina.

·         Het is niet toegestaan van deze site gebruik te maken op een manier die andere internetgebruikers zou kunnen hinderen of anderszins het goed functioneren van deze site, de daarop gepresenteerde informatie of de achterliggende programmatuur zou kunnen aantasten.

3. Deze site bevat hyperlinks naar sites die buiten het domein liggen. Hiervoor gelden mogelijk op die pagina's aangegeven afwijkende voorwaarden. MTB in Style  is niet verantwoordelijk voor de inhoud van dergelijke pagina's of voor de op deze sites als download aangeboden software.

4. MTB in Style kan de beschikbaarheid en juistheid van alle op deze site voorkomende gegevens niet volledig garanderen. MTB in Style aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door afwezigheid of onjuistheid van op deze site weergegeven gegevens, behalve indien deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld.

Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes en overeenkomsten, alsmede alle geleverde producten en diensten, geleverd door MTB in Style, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is.
2. De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Koper wordt door MTB in Style uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Alle prijzen zijn aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
4. MTB in Style is niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit Overeenkomst, voor zogenaamde gevolgschade die Koper of een derde ter zake van (in het gebruik van) de producten mocht lijden. Hieronder is mede ingrepen winstverlies, bedrijfsschade, verlies van gegevens en immateriële schade.
5. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door MTB in Style zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2. Offertes
1. MTB in Style is slechts aan een offerte gebonden, indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Koper schriftelijk binnen 8 dagen wordt bevestigd, tenzij anders op de offerte/overeenkomst vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst
1. De Koper is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per email wordt overeengekomen.
2. MTB in Style behoudt zich het recht voor om bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van reden niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd, heeft de Koper het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
3. Indien en voorzover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft MTB in Style het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

Artikel 4. Levertijd
1. Alle door MTB in Style genoemde (leverings)termijnen worden bij benadering gegeven en zijn vastgesteld op grond van de gegevens en omstandigheden die bij het aangaan van de overeenkomst aan MTB in Style bekend waren. Opgegeven leveringstermijnen zijn nimmer te beschouwen als een fatale termijn. Indien een wijziging in de gegevens en/of omstandigheden, ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, vertraging tot gevolg heeft, wordt de leveringsdatum dienovereenkomstig verlaat. Bij niet tijdige levering dient MTB in Style schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij haar nog een redelijke termijn tot levering moet worden geboden.
2. Overschrijding van de door MTB in Style opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft de Koper nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.
3. In geval MTB in Style de order geheel of gedeeltelijk ontbindt, is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van MTB in Style op schadevergoeding onverlet.

4. Bij overschrijding van de maximale levertijd van 30 werkdagen heeft Koper het recht de overeenkomst kosteloos te ontbinden. Hiervoor dient Koper een email of brief aan MTB in Style te sturen. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen 30 werkdagen na de kennisgeving aan Koper geretourneerd.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. MTB in Style zal  Koper zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal MTB in Style Koper hierover vooraf inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen, zal MTB in Style daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
4. In afwijking van lid 3 zal MTB in Style geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan MTB in Style kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft MTB in Style naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat Koper daarvan heeft.
2. De vorderingen van MTB in Style op Koper zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan MTB in Style ter kennis gekomen omstandigheden MTB in Style goede grond geven te vrezen dat Koper niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien MTB in Style Koper bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
3. In de hierboven genoemde gevallen is MTB in Style bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van MTB in Style schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Herroepingsrecht/Afkoelingsperiode
1. Nadat Koper het door hem bestelde product heeft ontvangen, heeft Koper de bevoegdheid om binnen zeven (7) werkdagen na ontvangst van dit product, de onderliggende overeenkomst met MTB in Style te ontbinden. Koper hoeft hiervoor geen reden op te geven.
2. Indien Koper de overeenkomst ingevolge artikel 7.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient Koper dit schriftelijk (via email of brief) aan MTB in Style te melden. Koper dient het product - na overleg met MTB in Style - te sturen naar een door MTB in Style vastgesteld retouradres. Dit dient te gebeuren in de originele, niet beschadigde verpakking. Geopende verpakkingen worden niet teruggenomen; het openen van de verpakking betekent dat u het product/de producten wenst te behouden. Koper dient zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
3. Indien Koper reeds enige betalingen heeft verricht op het moment dat Koper de overeenkomst met MTB in Style ingevolge artikel 7.1. en 7.2 van deze Koopvoorwaarden heeft herroepen, zal MTB in Style deze betalingen binnen veertien (14) werkdagen nadat MTB in Style het door Koper geretourneerde product heeft ontvangen, aan Koper terugbetalen. MTB in Style behoudt het recht om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat het product reeds is geopend, gebruikt of door de schuld van Koper (anders dan die van MTB in Style of de leverancier van het product) is beschadigd.
5. Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van MTB in Style schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van Koper te wijten is of anderszins voor risico van Koper komt, zal MTB in Style Koper hiervan schriftelijk (via brief of email) in kennis stellen. MTB in Style heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan Koper terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Uitvoering
1. MTB in Style zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 9. Betaling
1. Indien niet uitdrukkelijk anders is overeengekomen, geschiedt de levering uitsluitend bij vooruitbetaling.
2. Als Koper een factuur van MTB in Style niet binnen 14 dagen na betalingstermijn betaald heeft, is Koper in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook van MTB in Style op Koper onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 10. Garantie
1. Voor door MTB in Style geleverde producten geldt uitsluitend de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende product wordt vastgesteld. MTB in Style vervult gedurende een dergelijke garantieperiode uitsluitend een loketfunctie. Garantiegevallen worden zorgvuldig behandeld.
2. MTB in Style is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan  Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld. MTB in Style heeft geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
3. Indien MTB in Style om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden, dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
4. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen:

·         indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder inbegrepen reparaties die niet met toestemming van MTB in Style of de fabrikant zijn verricht

·         indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt

·         indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik

·         indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.

5. Koper is gehouden MTB in Style te vrijwaren van enige aanspraak die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen MTB in Style zouden kunnen doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de desbetreffende schade en kosten voor rekening van de Koper dienen te komen.
6. Het is mogelijk dat MTB in Style op haar internetsite links opneemt naar andere internetsites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. MTB in Style is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan Koper geleverde producten blijven eigendom van MTB in Style tot het moment van volledige betaling van alle bedragen. Dit betreft alle kosten, die Koper verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren producten of verrichtte of nog te verrichten diensten.

2. Koper is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde goederen anders dan na schriftelijke toestemming van MTB in Style, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Koper niet volledig aan zijn verplichtingen jegens MTB in Style heeft voldaan.

Artikel 12. Overmacht
1. Indien MTB in Style door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
2. Ingeval van Overmacht heeft Koper geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als MTB in Style als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
3. MTB in Style zal Koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) Overmacht op de hoogte stellen.

Artikel 13. Persoonsgegevens
1. MTB in Style
respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die De MTB Praktijk wordt verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

2. Uw gegevens worden niet verkocht of weggegeven aan derden en worden slechts gebruikt om de bestelde goederen te leveren. Als u daar toestemming voor geeft kunnen wij u wel op de hoogte houden van nieuws. Indien u dat niet meer wenst kunt u dat via email of het contactformulier aan ons melden.
3. MTB in Style neemt de van toepassing zijnde Privacywet en -regelgeving in acht.


Artikel 14. Toepasselijk recht
1. Op elke overeenkomst tussen MTB in Style en Koper is Nederlands recht van toepassing.

Onze gegevens:
MTB in Style | +31 (0)647-104052 (Nils te Beest) | Info@MTBinStyle.nl
Achterbos 52A | 3645 CE Vinkeveen | Nederland | (geen showroom of winkel)

Bank: 1544.43.158 | t.n.v. MTB in Style te Vinkeveen
IBAN:NL18RABO0155649035 | BIC:RABONL2U
KvK Midden-Nederland te Utrecht, nr: 3027 5071 | BTW nr: NL1675.55.236.B01